Friseur Shanel  Grindelhof 58 20146 Hamburg Tel: 040 - 70701977